Registrácia

Tu sa registruješ ako Kupujúci alebo Dizajnér.

nic nevpisujte

Prihlasovacie údaje

Toto bude tvoje meno na webe printshop.sk. Ak sa registruješ ako Dizajnér, tvoj profil bude mať adresu printshop.sk/uzivatelskemeno.

Užívateľské meno nie je možné zmeniť, nesmie obsahovať medzeru, mäkčene a dĺžne ani iné znaky okrem písmen, číslic, podčiarkovníka, pomlčky a bodky.


E-mailová adresa se nezverejňuje, používa sa k overeniu registrácie, na administračné účely a na oznámenia o objednávkach.


Osobné informácie

Chcem dostávať mailom vychytávky zo sveta printu
Chcem dostávať mailom novinky pre Dizajnérov na printshop.sk

Všeobecné obchodné podmienky
 • Úvodné ustanovenia
  • Tieto všeobecné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Bittner print s.r.o., so sídlom Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava, IČO: 35736534, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16348/B (ďalej len ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len ako „kupujúci“), vyplývajúce z  kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke printshop.sk predávajúceho./li>
  • V prípade, že kupujúci je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že kupujúcim je právnická osoba, ktorá zároveň nie je spotrebiteľom, ich obchodno-právne vzťahy ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním vyplnenej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre neho zrozumiteľné a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Na základe objednávky predávajúci dodá prezentovaný tovar na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“).
  • Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
  • Zoznam tovaru na internetovej stránke printshop.sk je zoznamom bežne predávaných produktov a predávajúci nezodpovedá za okamžitú dostupnosť všetkého uvedeného tovaru. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe objednávky kupujúceho.
  • Predávajúci je viazaný kupujúcemu ponukou prezentovaného tovaru na predmetnej internetovej stránke vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky.
 • Uzatváranie kúpnej zmluvy
  • Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy vo forme vyplnenej objednávky predávajúcim (ďalej len „objednávka“).
  • Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje vo všetkých objednávkových formulárov, inak je objednávka neplatná.
   • Kupujúci zodpovedá za kvalitu fotografie alebo inej obrazovej predlohy (dizajnu), ktorú sám poskytne, a jej vhodnosť na použitie v prípade tzv. „vytvorenia vlastného dizajnu“, ktorý nespadá pod „produkty“ a „dizajny“ prezentované na stránke printshop.sk. Na stránke printshop.sk je umiestnená aplikácia, ktorá poskytne kupujúcemu názornú ukážku ním vytvoreného produktu pred jeho finálnym spracovaním. Za produkt sa v tomto prípade považuje spojenie dizajnu kupujúceho a nosiča dizajnu (plagát, nálepka atď.)
   • Po vytvorení produktu podľa 2.2.a nastáva proces výroby produktu predávajúcim podľa špecifikácie kupujúceho prostredníctvom aplikácie na stránke printshop.sk a/alebo požiadaviek kupujúceho v objednávke. V priebehu výroby produktu podľa 2.3 môže dôjsť k odchýlkam vo farebnosti produktu oproti predloženému dizajnu, pričom za riadne dodaný tovar sa považuje, ak odchýlka farebnosti produktu oproti predlohe (dizajnu) je v rozpätí 10 až 30%.
   • Dodaný tovar môže vykazovať rozdielnosť rozmerov, nakoľko pri niektorých postupoch dôjde k deformácii finálneho rozmeru kvôli spracovaniu predlohy. O uvedenej rozdielnosti rozmerov bude predávajúci vopred informovať kupujúceho a v prípade odsúhlasenia zo strany kupujúceho za uvedené rozdiely v rozmeroch predávajúci neručí.
   • Kupujúci zaslaním fotografie alebo inej obrazovej predlohy na výrobu ním objednaného tovaru prehlasuje, že má všetky autorské práva k použitým/dodaným/predloženým fotografiám a iným obrazovým predlohám voči autorom alebo tretím stranám a je oprávnený s fotografiou a/alebo inými obrazovými predlohami disponovať a dať ho k dispozícii predávajúcemu pre účely výroby tovaru predávajúcim.
   • Zaslaním fotografie a/alebo obrazovej predlohy spolu s objednávkou výroby tovaru kupujúci prevádza na predávajúceho práva na nakladanie a spracovanie obrázkov a/alebo obrazových predlôh súvisiacich s jednotlivou objednávkou výhradne na účely spracovania obrázkov a/alebo obrazových predlôh .
   • Fotografia a/alebo obrazové predlohy tvoria prílohu k objednávke.
  • Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".
  • Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene a množstve tovaru, údaje o dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný (adresa) a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.), prípadne iné údaje.
  • Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu , ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.
 • Práva a povinnosti predávajúceho
  • Predávajúci je povinný:
   • Dodať tovar na základe objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
   • Tovar zabaliť a odoslať (prípadne iba zabaliť a pripraviť na osobné prevzatie) v dohodnutej lehote, a to najneskôr do 5 dní od záväzného akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim a uhradenia kúpnej ceny kupujúcim.
   • Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad a pod.)
  • Predávajúci je oprávnený:
   • Na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 • Práva a povinnosti kupujúceho
  • Kupujúci je povinný:
   • Tovar prevziať.
   • Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
  • Kupujúci je oprávnený:
   • Na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní návrhu.
   • Byť oboznámený o tom, že objednaný tovar mu nemôže byť dodaný.
  • Kupujúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý patrí pod „dizajny“ prezentované na stránke printshop.sk, nepoužije na účel, ktorý je priamo alebo nepriamo obchodný. Kupujúci týmto výslovne vyhlasuje, že si je v prípade porušenia tejto povinnosti vedomí svojej zodpovednosti za porušenie autorských práv vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Kúpna cena
  • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. Kúpne ceny sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke printshop.sk. Takáto úprava cien sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim. V prípade, ak sa na internetovej stránke predávajúceho objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. "0 EUR", predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  • V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr do 3 dní od záväzného akceptovania objednávky predávajúcim.
  • V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
  • V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • Podmienky dodania tovaru
  • Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar zabaliť a odoslať (prípadne iba zabaliť a pripraviť na osobné prevzatie) v dohodnutej lehote, a to najneskôr do 5 dní od záväzného akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim a uhradenia kúpnej ceny kupujúcim.
  • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak predávajúci mešká s dodaním tovaru viac ako 14 kalendárnych dní odo dňa pôvodného termínu dodania, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej lehote na dodanie tovaru určenej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné 5 € za každý deň uskladnenia tovaru a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 € za každý deň omeškania s prevzatím tovaru. Po uplynutí 7 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak kupujúci neprevezme tovar v lehote a predávajúci odstúpi od zmluvy, predávajúci započíta kúpnu cenu v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu.
  • Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  • V prípade, ak predávajúci zašle tovar kupujúcemu na dohodnuté miesto, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.
  • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru , ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
  • Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 6.1 tohto článku odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 • Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
  • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.
  • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 • Odstúpenie od zmluvy
  • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:
   • V prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
   • V prípade, že podklady dodané kupujúcim, na základe ktorých má byť vyrobený a dodaný tovar, nezodpovedajú minimálnym technickým požiadavkám určených predávajúcim na jeho výrobu alebo obsahujú obrázky, fotografie, ktorých zverejňovanie je v rozpore s platným právom v SR a EU (propaganda rasovej alebo národnostnej nenávisti, rasizmus, sexuálne zneužívanie, detská pornografia...)
   • Tovar sa už nevyrába alebo nie je dočasne v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar vyrobiť a dodať kupujúcemu v stanovených lehotách z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
  • Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
  • Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu až do doby jej záväzného potvrdenia zo strany Predávajúceho. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Zrušenie objednávky musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a  jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho.
 • Reklamačný poriadok
  • Reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa.
  • Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovaru ako aj jeho obal riadne prezrieť a skontrolovať. Kupujúci má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
  • Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný formulár, ktorý je zverejnený na adrese printshop.sk/info/reklamacie. K reklamácii je potrebné pripojiť v lehote 5 dní reklamovaný tovar a doklad o kúpe a prevzatí tovaru.
  • Reklamácia sa považuje za uplatnenú, keď boli predávajúcemu doručené všetky informácie a doklady potrebné na riadne vybavenie reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.
  • Ak doklady k reklamácii nie sú kompletné, predávajúci vyzve kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak kupujúci neodpovedá na výzvu (emailovú či telefonickú) do 7 dní od prevzatia reklamácie , predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní reklamácie,. V tomto prípade bude tovar vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke, náklady znáša kupujúci.
  • Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (napríklad bod 2.2.a. všeobecných obchodných podmienok)
  • V prípade, že kupujúci k reklamácii nepriloží tovar, ktorý požaduje reklamovať, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie.
  • V súlade s § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z., je predávajúci povinný pri riadnom uplatnení reklamácie vydať a bez zbytočného odkladu doručiť kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie; najneskôr predávajúci doručí kupujúcemu doklad o  uplatnení reklamácie spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
  • Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
  • Za neoprávnenú alebo neúplnú reklamáciu si predávajúci účtuje manipulačný poplatok 5 €, ktorý je úhradou administratívnych nákladov spojených s výzvou predavájúceho kupujúcemu na doplnenie chýbajúcich údajov alebo dokladov k reklamácii alebo úhradou administratívnych nákladov spojených s  opätovným doručením tovaru kupujúcemu.
 • Záverečné ustanovenia
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v  týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  • Predávajúci nezodpovedá tretím osobám za prípadné porušenie autorských práv, práv vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv poskytujúcich právnu ochranu podľa osobitných právnych predpisov kupujúcim.
  • V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
  • Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
  • Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
  • Pre prípad, že je kupujúcim cudzinec s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku, pričom v prípade pochybností ohľadne ustanovení a výkladu zmluvy platí slovenská verzia zmluvy. Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že na úpravu ich záväzkovo-právnych a majetkových vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy si volia ako rozhodné právo právny poriadok Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že pre prípad súdneho sporu vyplývajúceho z tejto zmluvy je na konanie daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
  • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
  • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
  • Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 7 až 10 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
  • Kupujúci potvrdzuje, že v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlasí s dobrovoľným poskytnutím svojich osobných údajov predávajúcemu a ich automatickým spracovaním, a to na dobu neurčitú od prejavu súhlasu alebo až do jeho odvolania. Prejav súhlasu je dobrovoľný a kupujúci ho môže kedykoľvek slobodne písomne odvolať na adrese predávajúceho, pričom odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.

Licenčná zmluva
uzatvorená podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších právnych predpisov

medzi

autorom:
Titul, meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:
Číslo OP:
a

nadobúdateľom:
printshop.sk, s.r.o., so sídlom Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava, IČO: 44 690 274, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 57805/B

Čl. 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora dizajnu (ďalej len „dielo“) špecifikovaného v čl. 2 tejto zmluvy nadobúdateľovi na používanie dizajnu (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. 2
Určenie dizajnu

Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na používanie všetkých diel, ktoré autor umiestni na internetový portál www.printshop.sk nadobúdateľa, a nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi dohodnutú odmenu.

Čl. 3
Spôsob použitia dizajnu a rozsah licencie

1.Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu a právo na použitie diela pri tvorbe produktov, ktoré nadobúdateľ vyrába v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ktoré sú uvedené na internetovej stránke nadobúdateľa podľa objednávok tretích osôb. Spôsob tvorby určuje nadobúdateľ.

2.Licencia podľa tejto zmluvy je nevýhradná a autor je oprávnený udeliť licenciu ďalším osobám; nároky nadobúdateľa z tejto zmluvy nie sú udelením licencie tretím osobám dotknuté.

3.Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora podľa § 21 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

4.Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho nástupcu nadobúdateľa.

Čl. 4
Odmena

1.Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu za odplatu, ktorej výška závisí od výnosov z využitia licencie. Autor má nárok na odmenu za každé použitie diela na produkty, ktoré nadobúdateľ vyrába v rámci svojej podnikateľskej činnosti podľa objednávok tretích osôb.

2.Výšku odmeny určuje sám autor, pri umiestnení diela na internetový portál www.printshop.sk nadobúdateľa. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi túto odmenu.

3.Zmluvné strany sa dohodli, že nadobúdateľ je oprávnený autorom určenú odmenu podľa odseku 2 tohto článku navýšiť o 20 ˗ 50 % a za túto cenu je nadobúdateľ oprávnený použiť dielo na produkty, ktoré vyrába v rámci svojej podnikateľskej činosti podľa objednávok tretích osôb.

4. Nadobúdateľ zašle do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo dielo použité na výsledný tovar, autorovi odmenu dohodnutú podľa bodu 2 tohto článku.

5.Nadobúdateľ je povinný poskytnúť autorovi vyúčtovanie odmeny len na požiadanie autora.

6.Odmena za poskytnutie lincencie sa nadobúdateľom autorovi vypláca bez zákonných zrážok. Všetky zákonné povinnosti vyplývajúce z poskytnutej odmeny znáša autor, vrátane povinnosti uhradiť 2% z poskytnutej odmeny do literárneho fondu podľa zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov.

Čl. 5
Pôvodnosť diela

Autor vyhlasuje, že samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou vytvoril dielo, ktoré umiestnil na internetovom portáli nadobúdateľa a že dielo je pôvodné.

Čl. 6
Zodpovednosť za porušenie práv tretích osôb

1.Nadobúdateľ nezodpovedá za prípadné porušenie autorských práv, práv vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv poskytujúcich právnu ochranu podľa osobitných právnych predpisov dielom autora.
2.Autor je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje vo všetkých formulároch umiestnených na internetovom portáli nadobúdateľa. V prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov poskytnutých nadobúdateľovi zodpovedá autor za škodu, ktorú tým nadobúdateľovi spôsobí.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

3.Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť uskutočnení súhlasného prejavu vôle oboma zmluvnými stranami. Uzavretie tejto zmluvy je podmienkou registrácie autora na intenetovom portáli nadobúdateľa.
4.Autor vyjadruje svoj súhlas s touto zmluvou a prejaví vôľu uzavrieť túto zmluvu elektronicky, a to voľbou alternatívy uvedenej v registračnom formulári „oboznámil som sa s obsahom licenčnej zmluvy a súhlasím s jej obsahom“ alebo podpisom tejto zmluvy.
5.Nadobúdateľ vyjadruje svoj súhlas s touto zmluvou a prejaví vôľu uzavrieť túto zmluvu registráciou autora na portáli, ktorí nadobúdateľ prevádzkuje alebo podpisom tejto zmluvy.
6.Na vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky, najmä ustanovenia autorského zákona a Občianskeho zákonníka.
7.Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku, pričom v prípade pochybností ohľadom ustanovení a výkladu zmluvy platí slovenská verzia verzia zmluvy. Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že na úpravu ich záväzkovo-právnych a majetkových vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy si volia ako rozhodné právo právny poriadok Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že pre prípad súdneho sporu vyplývajúceho z tejto zmluvy je na konanie daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
8.Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Súhlasím s obchodnými podmienkami printshop.sk


E-mail s potvrdením registrácie môže byť označený ako spam, preto skontrolujte aj priečinok spam pošty.